Vejledning ved udarbejdelse og indsendelse af ansøgninger

Der anvendes ikke særligt ansøgningsskema.
Ansøgning med eventuelle bilag indsendes til fondens adresse i tre eksemplarer.
Ansøgninger modtages ikke pr. e-mail.

Hvis ansøgningen indeholder bilag, der ønskes tilbagesendt, bør der gøres tydeligt opmærksom herpå, ligesom frankeret returkuvert hertil skal medsendes.

Ansøgninger behandles normalt af bestyrelsen 4 gange årligt, uden faste terminer for modtagelse af ansøgninger eller besvarelsen af disse. Ansøgninger kan derfor indsendes løbende, men der bør i alle tilfælde  kalkuleres med en behandlingstid på  3 måneder.

Som følge af en overvældende mængde af ansøgninger, kan fonden desværre ikke længere påtage sig at sende svar til ansøgere, hvis ansøgning ikke kan imødekommes, Meddelelse om tildelte legater vil normalt kunne påregnes udsendt skriftligt inden for maks. 4 måneder fra ansøgningen. 

Forespørgsler om, hvorvidt en ansøgning er imødekommet, kan ikke forventes besvaret.

Følgende bør iøvrigt iagttages ved udfærdigelse af ansøgninger:

 • - Ansøgningen bør skrives kortfattet, men dog indeholde de oplysninger, der er
 •   nødvendige for at belyse det formål, hvortil støtte søges
 • - Angiv tydeligt - gerne på forsiden eller et løst ark - navn, adresse (også gerne e-mail), bankkonto med 
 •   reg.nr. og kontonr. samt CPR-nr eller  CVR-nr.
 • - Såfremt disse oplysninger mangler, kan ansøgningen ikke  forventes behandlet.
 • - Hvis ansøgeren er en institution, forening eller lignende, bør kontaktperson anføres
 • - Ansøgningen bør indeholde eller være bilagt et budget med angivelse af alle
    forventede eller allerede kendte indtægter og udgifter
 • - Tidspunktet for arrangementet, bogudgivelsen etc. skal anføres
 • - Det bør fremgå af ansøgningen, om ansøgeren tidligere har ansøgt fonden om økonomisk støtte til    
 •   samme eller andre formål, samt evt. tildelte beløb
 • - Det bør fremgå af ansøgningen, om ansøgeren søger støtte hos andre fonde til samme formål, og i 
 •   hvilket  omfang svar på sådanne ansøgninger foreligger.
www.refleksdesign.dk